Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Technické informace

Jak se posuzují profily?

1. Základní vlastnosti plastových profilů

Základní vlastnosti a zkušební metody pro profily z neměkčeného PVC pro výrobu oken a dveří popisuje evropská norma ČSN EN 12608(2). Uvádí především požadvky na materiál a vzhled profilů, jejich rozměry a tolerance, odolnost profilů proti proražení, chování po tepelném namáhání, odolnost proti povětrnostním vlivům, stálobarevnost a svařitelnost profilů. Norma stanovuje zkušební metody pro ověřování těchto vlastností a předepisuje také způsob označování plastových profilů. Pro některé vlastnosti stanovuje rovněž klasifikační třídy pro profily.

Hlavní profily, které mají v okně nosnou funkci, jsou mj. klasifikovány podle tloušťky jejich stěn. Rozlišují se klasifikační třídy A, B a C, přičemž do třídy A patří profily s tloušťkou pohledových stěn min. 2,8 mm a do třídy B s tloušťkou pohledových stěn min. 2,5 mm. Tato klasifikace neurčuje kvalitu profilů nebo vliv na funkční parametry výrobků z profilů.

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro plastové rámové konstrukce v současnosti běžné na českém trhu se pohybují zhruba v rozmezí Uf = 1,0 - 1,5 (W/m2.K), u speciálních konstrukcí určených pro pasivní domy i méně. Další žádoucí snižování těchto hodnot lze u plastových rámových profilů dosáhnout např. použitím výplní komor plastových profilů tepelně izolačními materiály, nahrazením kovových výztuží jinými materiály nebo jinými technickými řešeními, nebo použitím alternativních materiálů pro profily samotné. Pouhé zvyšování počtu komor profilů nebo nevelké zvětšení stavební hloubky obvykle podstatné zlepšení hodnot součinitele prostupu tepla rámové konstrukce Uf nepřináší.

Z technického hlediska pak lze konstatovat, že malé rozdíly mezi hodnotami Uf různých konstrukcí na trhu bývají přeceňovány. Skutečnost, že u většiny otvorových výplní tvoří plocha rámové konstrukce méně než 30% z celkové plochy výplně, způsobuje poměrně malý reálný vliv nevelkých rozdílů hodnot Uf na tepelnou bilanci otvorových výplní.

Kolik potřebuji komor?

2. Komorová skladba a stavební hloubka profilů

V průběhu svého vývoje v důsledku tlaku na stálé snižování koeficientu prostupu tepla profilem vznikaly komplikovanější a složitější vnitřní struktury profilů. Samotný profil je v podstatě vyduté těleso, jehož tvar je držen vnějšími stěnami profilu, ale také vniřními přepážkami. Tyto přepážky kromě zvyšování pevnosti profilu vytvářejí i vzduchové komory, jejichž pozitivní účinek zpomaluje prostup tepla profilem. První okenní profily byly převážně dvoukomorové. S tím, jak se rozvíjela dál technologie vytlačování a přesných nástrojů se dařilo profily dále dělit přepážkami, takže dnes běžným standardem jsou profily pětikomorové, ale je možné vidět i profily, které mají více jak 7 komor. Každá z těchto komor má nějakou funkci. Nejdůležitější je tzv. hlavní komora, ve které je uložena ocelová výztuž zajišťující statiku okna. První komora zase slouží k odvodu vody a zavzdušnění funkční spáry. Ostatní komory zvyšují strukturní pevnost profilu a zejména tepelně izolační vlastnosti. Vzduch uzavřený v každé z těchto komor představuje odpor vedení tepla. Účinnost komor se však s jejich počtem snižuje. Dalším důležitým parametrem, který má vliv na tepelně izolační vlastnosti profilu je jeho stavební hloubka. Je zřejmé, čím větší bude tato stavební hloubka, tím větší je i odpor vůči vedení tepla. První okenní systémy se vyznačovaly stavební hloubkou i menší než 58mm, v průběhu vývoje se přes stavební hloubku 60-62mm dostaly na dnešní standard 7%-76mm a vývoj dále směřuje ke stavebním hloubkám 80, 90 až 115mm.

Péče o okna a dveře

3. Životnost, péče a údržba

Současné plastové profily se vyznačují velmi dlouhou životností, jejichž skutečnou délku lze zatím jen těžko odhadnout, ale předpokládá se, že to bude více než 80 let. Po celou tuto dobu si profily ponechají svoji funkční a vzhledové vlastnosti za předpokladu pravidelné údržby. Pro ten účel je třeba používat pouze prostředky, které jsou k tomu účelu určené, v žádném případě nepoužívat rozpouštědla, která by mohla způsobit degradaci materiálu a stejně tak jsou nevhodné čistící prostředky obsahující abrazivní látky.

Ostatní komponenty plastového okna - těsnění, kování, sklo, jsou z hlediska údržby stejné jako v případě oken z jiných rámových materiálů.

Máte na výrobcích nějaké nedostatky?

4. Posuzování vzhledových vad plastových oken a dveří

Standardně se posuzují optické vady an profilech nebo hotových výrobcích (okna, dveře, zimní zahrady, fasády) s povrchem v základní bílé barvě, nebo s povrchem opatřeným folií s potiskem nebo barvou, dekory dřeva, i povrchem jinak upraveným například koextruzí, nebo hliníkovým barevným krytem.

Posuzovanými plochami jsou potom pohledové plochy ze strany exteriéru a interiéru. Základem hodnocení a kritérií jsou směrnice a souhrn zkušeností společnosti Gutegemeinschaft Kunstoffenster unf Turen SRN, jakož i normy a zkušenosti z podobných odvětví ve stavebnictví jako je posuzování vad skla a posuzování vad stavebních prací.

Tyto postupy a principy se nevztahují na vady na zabudovaných oknech, dveřích, jež vznikly v důsledku následných prací a činností, jakož i na vady jež vznikly nesprávným používáním a ošetřováním výrobků v průběhu garanční doby.

Při hodnocení vlastnosti vzhledu je rozhodující přímý pohled na pohledovou plochu. Přitom se posuzování provádí z přiměřené pohledové vzdálenosti, která činí u vnějších (exteriérových) ploch 5m a odstup při hodnocení vnitřních (interiérových) ploch 3m.

Hodnocení vněkších ploch se provádí při rozptýleném denním světle, vnitřní plochy je nutno posuzovat při běžném difúzním (ne bodovém, nebo šikmém) osvětlení z přirozeného pozorovacího úhlu. Důležité je při provádění vzhledového hodnocení vycházet z principu "nepředpojatého pozorovatele", tedy bez upoutání pohledu na konkrétní, předem definovaná, či označená místa. Umisťování navigačních, nebo jinak pohled upoutávajích značek je nepřípustné.

Před praktickým provádění hodnocení je nutné - nejprve odstranit stopy způsobené užíváním např. otisky rukou, otisky těsnění, či stopy po čistících prostředcích ap. Hodnotitel musí mít na paměti, že předmětem optického hodnocení je stavební výrobek, nikoliv bytový doplněk.